Byggföreningen Nordvästra Skåne

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Carin Stoeckmann, Byggmästar'n i Skåne AB, ordförande
Tobias Holmqvist, NCC AB
Mikael Karling, Karling Fasad AB
Maria Ohlsén, Peab Anläggning AB
Per Rosenkvist, Allan M. Olssons Byggnads AB
Stefan Wegner, Veidekke Entreprenad AB
Tobias Radomski, Täta Tak AB 

Suppleanter:
Per Haak, Haaks Stenhus AB
Anders Paulander, Skanska Sverige AB
Klas Johansson, EBP Entreprenad AB

Styrelsens sekreterare: Eva Hammarbäck

Byggföreningen nordvästra Skåne 
Järnvägsgatan 41
252 18 Helsingborg
Tel: 042-24 83 30
Fax: 042-24 63 20

skriv ut