Marknad

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som studerar omvärldens påverkan på branschen genom exempelvis lagar, normer, bestämmelser, upphandlingsformer, kundkrav och finansiering.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Verkliga kostnader för bostadsbyggandet

Syftet med projektet är att kartlägga och beskriva verkliga kostnader för bostadsbyggande och vad som främst påverkar dessa kostnader. Delsyften är att definiera centrala begrepp med relevans för bostadsbyggandet, att reda ut produktionskostnadens fördelning för bostadsbyggandet, att kartlägga ledtider för bostadsbyggnadsprocessens huvudsakliga skeden och att identifiera de viktigaste faktorerna som påverkar produktionskostnaden och ledtiderna.

Resultaten kommer muntligen och genom lättillgänglig skrift att spridas till politiker och tjänstemän verksamma i offentliga organisationer samt företagsledare och utvecklingsansvariga hos företag inom samhällsbyggnad.

Projektperiod: Augusti 2012 - april 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Peter Hårte
E-post: peter.harte(at)peab.se

Läs rapporten från projektet

Innovativa affärs- och beslutsmodeller

För energieffektiv renovering av byggnader

I projektet studeras hur innovativa affärsmodeller och strategier för renovering av byggnader kan skapas och upptas i organisationer. Det övergripande syftet är att stimulera beslutsfattare inom byggsektorn att välja mer energieffektiva lösningar. Aktiviteter inom projektets ram antas främja och stimulera energieffektiv renovering (hållbar utveckling) men även bidra till affärsutveckling inom marknaden för renoveringstjänster. Projektet som helhet består av två doktorandprojekt (del I och II). Denna del avser del II – Entreprenörer i samverkan med småhusägare.

Projektperiod: september 2013 – december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Chalmers
Projektledare: Pernilla Gluch
E-post: pernilla.gluch(at)chalmers.se

skriv ut
ima