ICT Informations- och kommunikationsteknologi

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som syftar till att utveckla och påvisa möjligheterna att underlätta och effektivisera med hjälp av informationsteknologiska hjälpmedel.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Ökad produktivitet genom avancerad ICT-teknik 

Inom fast industri/tillverkningsindustrin är det vanligt att använda avancerade ICT-system, som till exempel PLM-system. En förutsättning för att använda avancerad ICT-teknik på ett effektivt sätt är att det finns en teknisk plattform som grund från vilket det kan konfigureras unika produkter. I projektet kommer avancerad ICT-teknik att studeras för att utvärdera hur tekniken skulle kunna användas i byggandet och vilka möjliga effekter detta skulle kunna ge. Projektet kommer att resultera i en state-of-the-art beskrivning om tekniken och möjligheter/hinder att implementera den i svensk byggindustri.

Projektperiod: Februari 2014 - april 2017
BI-utskott: FoU-Väst och FoU-Syd
Projektansvarig: Veidekke
Projektledare: Emile Hamon
E-post: emile.hamon(at)veidekke.se

Etapp II: Virtuell Produktions Planering

Med hjälp av BIM och visualisering

Syftet med detta FoU-projekt är att vidareutveckla och implementera det redan påbörjade arbete kring Virtuell Produktions Planering. I denna etapp II kommer fokus främst att ligga på analys av problemet/planeringsmetoden samt att utvärdera den framtagna mjukvaru-prototypen (VPP-systemet). Tanken är att det slutliga VPP-systemet skall testas och utvärderas i ett verkligt projekt och därigenom studera effekterna och bidraget till planerings och produktionsprocessen. Målsättningen är att åstadkomma en bättre planering och i slutändan en mer effektiv och produktivare byggproduktion.

Projektperiod: Januari 2015 – augusti 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Mattias Roupé
E-post: mattias.roupe(at)chalmers.se

Virtuell Produktionsmodell I skala 1:1 på byggarbetsplats

Syftet med projektet är att vidareutveckla konceptet som togs fram under förstudien (Roupe et. al. 2014) dvs. - en BIM-viewern för att tillgängliggöra BIM modellen och dess information för yrkesarbetare och arbetsledning ute på byggarbetsplatsen genom att visualisera modellen och informationen i skala 1:1 på ett användarvänligt sätt. Mer specifikt skulle detta projekt vidareutveckla arbetssättet och prototypen som togs fram till en mer färdig och anpassat verktyg för byggarbetsplatsen. Detta skull bidra till bättre informationsspridning, underlättad kommunikation, förståelse och minska missförstånd och feltolkningar av ritningar etc.

Projektperiod: Januari 2015 – februari 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Mattias Roupé
E-post: mattias.roupe(at)chalmers.se

Interaktivt spel för produktionsplanering. Förstudie

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att utveckla en spelidé till ett pedagogiskt interaktivt spel för produktionsplanering. Genom spelet ska spelaren simulera en tidplan och beroende på sina val kunna lära vilka effekterna av valen blir. På så sätt ökar spelaren sin kunskap kring planering och dess effekter på slutresultatet i ett byggprojekt. Förstudien resulterar i en sammanställning av vad som finns på marknaden som liknar den spelidé som ligger till grund. Dessutom finns en generell spelidé utvecklad och beskriven som ska utgöra grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Projektperiod: Maj 2015 – april 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Veidekke
Projektledare: Emile Hamon
E-post: emile.hamon(at)veidekke.se

Referensbyggnader för konsekvensanalyser – en förstudie

Det övergripande syftet är att på sikt kunna skapa ett antal definierade referenshus som kan nyttjas inom byggsektorn och av olika högskolor och myndigheter för att göra olika typer av jämförande studier.

Exempelvis skulle detta kunna vara kostnadsanalyser i samband med utvärdering av en ny teknisk lösning, regeländringar, miljökonsekvensanalyser, m.m. Fördefinierade referenshus kommer att vara till stor nytta för olika företag inom byggsektorn i samband med egna/interna studier och konsekvensanalyser. Dessutom kan det nyttjas för analyser av högskolor och myndigheter vilket

Sida 2 av 4 Malmö, 2016-04-16 Reviderad projektbeskrivning avseende referensgruppens sammansättning, 2016-05-26

skulle kunna leda till kraftigt ökade möjligheter för informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika forskare samt med och inom byggsektorn.

Denna förstudie skall fokusera på följande:

.          1)  Hur många referenshus skapas det idag och hur detaljerade/informationsrika är de?

.          2)  Till vilka olika användningsområden kan en referensbyggnad nyttjas? Och vilka möjligheter till olika studier kan referenshus ge?

.          3)  Kvantifiera den ekonomiska nyttan som fördefinierade referenshus skulle kunna innebära

.          4)  Hur skall informationen paketeras (BIM-modell, ritningar, beskrivningar osv.)?

.          5)  Hur skall denna information kunna underhållas/uppdateras i framtiden?

Beroende på resultat från förstudien kan ett eller flera referenshus tas fram i uppföljande projekt.

Projektperiod: Maj 2016 – mars 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Björn Berggren
E-post: bjorn.berggren(at)skanska.se

skriv ut
ima