Energi och miljö

Pågående FoU-projekt

Avser projekt gällande energi och miljö (klimatpåverkan); energieffektivisering, återvinning, återanvändande, kretsloppsbyggande, sanering, emissioner, fukt och styrsystem som påverkar produktion, brukare och samhälle.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

LÅGANBYGG - MARKNADSÖVERSIKT

Marknadsöversikten är en webbaserad databas som redovisar byggobjekt med låg energianvändning. Genom en löpande kartläggning underlättas marknadsöversikten för både beställare och leverantörer.

Marknadsöversikten...

  • är en presentation av goda exempel för att stärka marknaden för lågenergihus,
  • visar vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering,
  • gör en kvantitativ bedömning av hur mycket ny- och ombyggnaden av lågenergihus bidrar till minskningen av energianvändningen nationellt.

Marknadsöversikten finns på www.laganbygg.se

Projektperiod: Februari 2010 - december 2018
BI-utskott: BI FoU (nationellt projekt)
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Pär Åhman

EFTERBEHANDLING INFÖR BYGGANDE PÅ FÖRORENADE OMRÅDEN

Projektets syften är att:

  1. I enlighet med behoven hos såväl byggbolag som tillsynsmyndigheter och övriga samhället utveckla ett väl strukturerat verktyg för identifiering av kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara efterbehandlingsåtgärder inför byggande på förorenade områden.
  2. Utveckla detta verktyg utifrån tillämpning och utvärdering av framtagna metoder för kostnads-/nyttoanalys (KNA) och multikriterieanalys (MKA).
  3. Ge goda exempel på tillämpningar av exemplifieringar av verktyget för val av efterbehandlingsinsatser.

Förväntade resultat av projektet är:

  • Grundläggande beskrivning av modell för identifiering av hållbara efterbehandlingsåtgärder i byggprojekt på förorenade områden, baserad på multikriterieanalys.
  • Ökad kunskap kring utformning av hållbara efterbehandlingsåtgärder på förorenad mark.
  • Kalkylmodell för kostnads- och energibesparingar för byggföretag för olika alternativa efterbehandlingsåtgärder.
  • En mall för kommunikationsplan som tillfredsställer informationsbehovet hos olika intressenter före och under ett efterbehandlingsprojekt.

Projektperiod: Jan 2009 - dec 2014
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Lars Rosén
E-post: lars.rosen(at)chalmers.se

Kvalitetssäkra byggnadens energieffektivitet

Projektet "Metodik för byggentreprenören att kvalitetssäkra byggnadens energieffektivitet" syftar till att utveckla nya beräknings- och uppföljningskriterier som ska vara tillämpbara när en byggentreprenör ska kvalitetssäkra efterfrågad energiprestanda.

Kriterierna ska vara enkla att beräkna i designskedet och att följa upp i driftskedet. De beräkningar av byggnadens specifika energianvändning som efterfrågas vid bygganmälan är relevanta som styrinstrument på myndighetsnivå. Men när de kriterierna används för kvalitetssäkring av byggentreprenörens ansvar så är inte ovanligt att uppföljt värde överstiger beräkningen med 30%.

För att byggentreprenören ska ges förutsättningar att leverera en byggnad med efterfrågad energieffektivitet så behövs kriterier som speglar den prestandan som vederbörande kan påverka.

Projektperiod: maj 2015 - jan 2016
BI-utskott: FoU-Nord
Projektansvarig: NCC Construction Sverige AB 
Projektledare: Thomas Olofsson 
E-post: Thomas.olofsson(a)umu.se

Lufttäthetens förändring i nybyggda hus

Orsaker och konsekvenser

Projektets syfte är att ta reda på hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt att beskriva konsekvenser av läckage i olika lägen i en byggnad. Undersökningarna sker främst genom fältmätningar av lufttäthet kombinerat med läckagesökning och termografering. Beräkningar kommer att utföras på kritiska konstruktionsdetaljer. Projektet resulterar i en beskrivning av hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt en beskrivning av konsekvenserna av läckage i olika lägen i en byggnad. Materialet skall bidra till en kunskapsuppbyggnad samt verktyg för bedömning av luftläckage och deras konsekvenser

Projektperiod: Oktober 2016 – april 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Wästbygg
Projektledare: Paula Wahlgren
E-post: paula.wahlgren(at)chalmers.se

LUFTTÄTHETENS FÖRÄNDRING I NYBYGGDA HUS

- orsaker och konsekvenser

Projektets syfte är att ta reda på hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt att beskriva konsekvenser av läckage i olika lägen i en byggnad. Undersökningarna sker främst genom fältmätningar av lufttäthet kombinerat med läckagesökning och termografering. Beräkningar kommer att utföras på kritiska konstruktionsdetaljer. Projektet resulterar i en beskrivning av hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt en beskrivning av konsekvenserna av läckage i olika lägen i en byggnad. Materialet skall bidra till en kunskapsuppbyggnad samt verktyg för bedömning av luftläckage och deras konsekvenser.

Projektperiod: Oktober 2016 - april 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Wästbygg
Projektledare: Paula Wahlgren
E-post: Paula.Wahlgren(at)chalmers.se

MÖJLIGHETER FÖR ÖKADE CIRKULÄRA FLÖDEN AV BYGGMATERIAL

Steg 1

Syftet med projektet är att kartlägga och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som finns kring de tekniska aspekterna av återanvändning av byggmaterial.

Resultaten från arbetet ger underlag för praktisk tillämpning så att det cirkulära flödet av byggnadsmaterialen verkligen ökar, samtidigt som kvaliteten på materialen och de nya byggnaderna inte försämras. Detta underlag kan ligga till grund för fortsatt produktutveckling, formulering av kvalitetssystem, utveckling av affärssystem, identifiering av nya arbetssätt och nya innovativa materialflöden.

Projektperiod: Januari 2016 - mars 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Pernilla Johansson
E-post: pernilla.johansson(at)sp.se

MILJONTAK - TAKRENOVERING MED SOLCELLER

Miljonprogrammets energieffektivisering är en stor utmaning som till en del kommer adresseras i denna genomförbarhetsstudie. I utmaningen ser vi nya möjligheter for svensk byggindustri att utvecklas och för ökad sysselsättning. Projektet utgår från en tilltänkt prefabricerad taklösning med tilläggsisolering och väl integrerade solceller. Processerna kring takrenovering hos bostadsbolag undersöks med denna lösning i fokus men även byggentreprenörer och arkitekter kommer att adresseras for att kartlägga möjligheter, risker och begränsningar hos de tänkta lösningarna, bland annat ur produktionsteknisk och byggnadsfysikalisk synvinkel. Syftet är att presentera 2-3 effektiva renoveringskoncept med stor klimatnytta och replikeringspotential tillsammans med ny kunskap om hur dessa ska kunna få en stor klimatnytta och replikeringspotential tillsammans med ny kunskap om hur dessa ska kunna få en stor efterfrågan.

Projektperiod: April 2016 - april 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Peter Kovacs
E-post: peter.kovacs(at)sp.se

SOLAVSKÄRMNINGAR I ETT HELHETSPERSPEKTIV

Från energieffektivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur

Solcellsmarknaden växer kraftigt globalt och även i Sverige, men här från en låg nivå. Projektets syfte är att öka intresse, kunskap och acceptans för solavskärmningar. Området är nytt vad gäller integrationen av elproduktion i byggprodukter och det behöver utvecklas kunskap för alla medverkande aktörer i byggprocessen. I projektet görs bl.a. tekniska, miljömässiga och ekonomiska analyser över hela livscykeln i samverkan mellan alla berörda aktörer. Projektet innebär dokumenterad värdefull kunskap för entreprenörerna som genom projektet får belyst de produktionstekniska synpunkter som är nödvändiga för en lyckad slutprodukt.

Projektperiod: September 2015 - december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Peter Kovacs
E-post: peter.kovacs(at)sp.se

FÖRENKLAD LIVSCYKELANALYS

För flerbostadshus och kontorsbyggnader i Sverige

Med skärpta energikrav är reglerna strängare än någonsin och med komplettering av förordningen EU nr 244/2012 efterfrågas en beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement. För att nå kraven har det blivit klart att livscykelanalys (LCA) för bostäder och kontorsbyggnader kommer att vara särskilt viktigt i framtiden för att minimera miljöpåverkan.

Projektets syfte är att ta fram en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för användning i tidiga skeden, något som har stor efterfrågan. Som ett förtydligande skall påpekas att syftet inte är att utveckla ännu ett nytt LCA-verktyg utan att utveckla, förbättra och anpassa en existerande metodik så att den anpassas till det som redan används.  Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som svarar för ca 80% av miljöpåverkan. Dessa uppgifter kommer att kopplas till typiska byggnader som representerar de flesta av de svenska flerbostadshusen och kontorsbyggnaderna.

Projektperiod: September 2016 - augusti 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Holger Wallbaum
E-post: holger.wallbaum(at)chalmers.se

ENERGIKARTAN

En vägledning till den energieffektiva byggnaden med Sveby och ByggaE

Projektet syftar till att ta fram en tydlig vägledning, en energikarta, för branschaktörer för att säkerställa att byggnaders energiprestanda uppfyller de allt hårdare krav som ställs. I första hand placeras Sveby och ByggaE på energikartan, men även andra befintliga metoder, som BeBo-processen, BELOK Totalprojekt, Miljöbyggnad och Energilotsen. Den förbättrade tydligheten kommer förhoppningsvis att öka kompetensen, intresset och engagemanget bland olika branschaktörer när åtgärder skall genomföras för att nå energimålen samt öka kännedomen och användbarheten hos tillgängliga hjälpmedel.

Projektperiod: Januari 2017 - december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Veidekke
Projektledare: Johan Alte
E-post: johan.alte(at)veidekke.se


skriv ut
ima