Byggmaterial

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som belyser materialegenskaper för enskilda material och material i samverkan ur framför allt hållfasthets- och beständighetssynpunkt. Avser även kunskapsuppbyggnad kring byggskador som uppstått samt projekt som rör distributionseffektivt utvecklingsarbete.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Kombinationsarmering för sprickbreddsbegränsning

Syftet med projektet är att skapa ett underlag för rekommendationer vid dimensionering och utförande samt att demonstrera och påvisa effektiviteten av kombinationsarmerade betonggolv. Detta kommer att åstadkommas genom experimentella studier i laboratorie- och fältmiljö undersöka sprickbildningen och jämföra detta med teoretiska beräkningar.

Målsättningen är att utarbeta praktiskt användbara rekommendationer och beräkningshjälpmedel för att erbjuda stöd i projekterings- och utförandefas samt vid materialval. Arbetet kommer att gå ut på att vidareutveckla en tidigare utvecklad beräkningsmodell för kombinationsarmerade tvärsnitt och verifiera denna.

Eftersom armeringshanteringen är kostsam, arbetskrävande och tung är det viktigt att effektivisera och rationalisera detta arbetsmoment. Ett långsiktigt mål med projektet är att det ska leda till ökad lönsamhet, minskade arbetsrelaterade skador genom reducerad och förenklad armeringshanteringen på byggarbetsplatsen. Ett ytterligare mål är att det även ska leda till minskat antal reklamationer p.g.a. oacceptabel sprickbildning som en följd av förbättrade sprickkontroll.

Projektperiod: Sept 2009 – mars 2018
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Färdig Betong
Projektledare: Ingemar Löfgren
E-post: ingemar.lofgren(at)tcg.nu

Beständiga P-hus

Syftet med projektet är att ta fram nya och förbättrade anvisningar för utformning och förvaltning av parkeringshus. Dessa anvisningar kommer att innefatta sådant som rör projektering, val av material (främst val av betongsammansättning), produktion och skötsel. Anvisningarna kommer att utformas för parkeringshus som uppförs utan tätskiktsbeläggningar. Det kommer också att ges för på alternativa lösningar för utformning av parkeringshus, främst vad gäller val av material och utförande.

Projektperiod: Januari 2014 – december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Färdig Betong
Projektledare: Anders Lindvall
E-post: anders.lindvall(at)tcg.nu

Kapillärstyrt putssystem

Syftet är att använda kända teorier och utveckla putssystem som har egenskaper motsvarande en yttre fuktskyddande barriär som samverkar med underlaget utan inblandning av organiska preparat.

Projektet genomförs med parameterstudier där identifiering genom mätningar i laboratorium genomförs i delstudie 1. Delstudie 2 utvecklar materialdata genom modeller för att få fram fuktprofiler på olika putsbruk.

Resultatet förväntas bli nya putsmetoder som transporterar in mindre mängd fukt, inte behöver tillsatser av organiska ämnen och blir på så sätt hållbarare.

Projektperiod: jan 2013 - jun 2015
BI-utskott: FoU-Syd
Projektansvarig: JM AB
Projektledare: Peter Johansson, LTH Byggnadsmaterial
E-post: peter.johansson(at)byggtek.lth.se

Undvik misstag i murat och putsat byggande

- uppdatering och komplettering med avsnitt om projekteringsanvisningar

Projektets mål är att misstag i murat och putsat byggande ska kunna begränsas. Den uppsättning problemkonstruktioner som finns i den första utgåvan av "Undvik misstag i murat och putsat byggande" kompletteras enligt erfarenheter som gjorts under perioden sedan förra utgåvan utarbetades. Förslag till alternativa lösningar eller robustare systemval lämnas för tillkommande identifierade typfel. Lösningar som av arbetsgruppen bedöms vara riskkonstruktioner kommer att uppmärksammas. Det konkreta resultatet från projektet blir en praktisk informationsskrift, med arkitekter, projektörer och entreprenörer som målgrupp.

Projektperiod: jun 2014 - apr 2015
BI-utskott: FoU-Syd
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare: Corfitz Nelsson, Sveriges Byggindustrier

Revidering av Betonghandboken

Betonghandboken Materials senaste version, utgåva 2, kom 1994. Sedan dess har det hänt mycket vad gäller betongens utveckling, exempelvis har självkompakterande betong tillkommit. Boken används flitigt som kurslitteratur i alla Klass I-kurser samt som uppslagsbok för alla som arbetar med betong.

De två första utgåvorna av Betonghandboken har kommit att utgöra en viktig referenslitteratur för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare. Det har varit naturligt att sträcka sig till bokhyllan och ta fram Betonghandboken när man som konstruktör eller arbetsledare ställts inför ett betongtekniskt problem som man inte omedelbart funnit lösningen på.

Betonghandböckerna har varit unika internationellt sett genom sin omfattning och höga nivå. Kvaliteten har säkerställts genom att texterna försätts med omfattande källhänvisningar till forskningsartiklar och undersökningar.  Med tiden har användningen minskat eftersom utvecklingen gjort böckerna delvis inaktuella. Nya generationer av ingenjörer har tappat ett viktigt redskap och utbildare har fått producera egna avsnitt med risk för bristande helhetssyn och samordning.

Projektperiod: mar 2013 - dec 2015
BI-utskott: FoU-Syd 
Projektansvarig: Peab Sverige AB
Projektledare: Ulf Jönsson, Fermern A/S
E-postadress: ujo(at)femern.dk

Spärrskikt mot golvemissioner

Olika emissionsspärrar förekommer som är avsedda att förhindra emissioner från fuktskadade betongbjälklag att avgår till inomhusmiljön. Leverantörerna utlovar att spärrskikten är fukt- och emissonstäta, men har inga tester och tillförlitliga mätresultat som styrker detta. Jämförande studier saknas helt.

Syftet med projektet är att utvärdera spärrskikt i fältförsök med metoder som används vid skadeutredning. Resultatet blir ett objektivt underlag för entreprenörer och fastighetsägare att göra medvetna val utifrån som redovisar effekten av åtgärd.

Projektperiod: nov 2013 - aug 2014
BI-utskott: FoU-Syd 
Projektansvarig: Byggcompagniet Malmö AB
Projektledare: Jörgen Grantén, FuktCom
E-post: jorgen.granten(at)fuktcom.se 

Pilotstudie av beständighet hos lufttäthetssystem

Utveckling av metodik och verifiering av några systemlösningar, Etapp 2

I en förstudie, finansierad av SBUF och Cerbof, konstaterades att även om beständigheten för ingående komponenter i ett system, en väggkonstruktion, har god hållbarhet så är de inte alltid kompatibla med de övriga produkterna. Man drar därav slutsatsen att provningar behöver utföras på kompletta system istället för enskilda produkter. Som en följd av denna slutsats genomfördes Etapp I av projektet som har innehållit utveckling, konstruktion och byggande av en prototyputrustning. I utrustningen har det varit möjligt att prova lufttäta skikt vid olika temperaturer, dynamiskt lufttryck etc. I etapp II kommer provningsmetoden att provköras med avsevärt längre åldringstider för att kunna simulera realistiska användningstider.

Projektperiod: Oktober 2015 – november 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Wästbygg
Projektledare: Ulf Antonsson
E-post: ulf.antonsson(at)sp.se

Kartläggning och omfattning av missfärgade fasader

Syftet med detta projekt, som bygger på resultaten från en förstudie är att öka kunskaperna om hur omfattande problemen med missfärgade fasader är på svenska fasader, kartlägga hur denna påväxt ser ut till omfattning och sammansättning och att ta fram ett verktyg för att bedöma påväxten på fasader. Projektet genomförs i fyra arbetspaket: a) Kartläggning av omfattning av problemen, b) Definition av en missfärgad fasad, c) Identifiering och karaktärisering av påväxt på vanliga svenska fasadtyper, d) Kartläggning av saneringsmetoder

Projektperiod: Maj 2015 – mars 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Wästbygg
Projektledare: Pernilla Johansson
E-post: pernilla.johansson(at)sp.se

Byggande för framtida ändrat klimat  - fokus fuktsäkerhet

Syftet med projektet är att ge kunskap till byggsektorn för att öka byggnaders framtida fuktsäkerhet i samband med nyproduktion av byggnader eller i samband med ombyggnad av befintlig bebyggelse med hänsyn till de klimatförändringar som är att vänta. De kommer att påverka våra byggnader, infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner i samhället. Bland annat finns behov av att utveckla nyproduktionen för att förhindra att skador uppstår. Men det krävs även innovativa lösningar för att det befintliga fastighetsbeståndet och infrastrukturen ska kunna anpassas efter nya förutsättningar.

Projektperiod: Oktober 2015 – mars 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Veidekke
Projektledare: Eva Sikander
E-post: eva.sikander(at)sp.se

skriv ut
ima