Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Pågående FoU-projekt

Avser projekt gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet..

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch

Forskning vid LTU. Projektet avser en första etapp, fler etapper följer i ämnet.

Syftet med projektet är att först ta fram en objektiv beskrivning av nuläget och orsakerna till nuläget beträffande arbetsolycksfall och arbetssjukdomar inom byggsektorn. Fokus kommer att ligga på tre tunga faktorer: löneformer, planering och ledarskap.
Resultatet ska sedan användas för att utarbeta ett gemensamt förslag till strategiskt åtgärdsprogram för att nå den vision (”Bortom noll”) som parterna idag är överens om, nämligen att byggarbetet ska vara direkt hälsofrämjande. På sikt bör projektet ge besparingar för individer, företag och samhälle samt bättre hälsa och ökat mänskligt välbefinnande. Projektets syfte anknyter väl till SBUF:s mål och inriktning.

Projektperiod: Januari 2011 – 2015
BI-utskott: Fou-Nord

Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Jan Johansson, Luleå Tekniska Universitet
E-postadress: jan.johansson(a)ltu.se 

Uppdatering av AMP guiden

AMP guiden som utvecklats genom tidigare SBUF projekt är ett flitigt använt verktyg för att upprätta arbetsmiljöplaner. Det har dock gått ett antal år sedan AMP guiden uppdaterades och det finns ett behov av en uppdatering som projektet skall genomföra.

Projektperiod: maj 2014 - okt 2014
BI-utskott: FoU-Syd
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare: Corfitz Nelsson, Sveriges Byggindustrier

Mot en säker arbetsplats

Genom projektet "Mot en säker arbetsplats genom att öva arbetsplatsolyckor" vill vi skapa verktyg som organisationer kan använda som stöd för att på egen hand "öva nödläge" i sina byggprojekt. Vi vill inspirera både byggherrar, beställare och företag till att öva och se det som en naturlig del i projekten. Vår övertygelse är att genom övning kan man utveckla säkerhetsarbetet, påverka attityder och beteenden och därmed skapa säkrare arbetsplatser.

Projektperiod: maj 2015 - nov 2015
BI-utskott: FoU-Nord
Projektansvarig: OF BYGG KB 
Projektledare: 
Hans Hedberg
E-postadress:  Hans.hedberg(a)onsitus.se

SÄKERHETSPROJEKTERING K1

Ett arbetssätt för ökad säkerhet på arbetsplatsen

Många risker är möjliga att identifiera redan i tidigt skede och kan projekteras bort eller förebyggas.

Målet med projektet ”Säkerhetsprojektering K1” är säkra och skadefria arbetsplatser. Projektet har utvecklats i två tidigare etapper. Syftet med denna etapp är att: Sammanställa erfarenheter och identifiera utvecklingspotential och vision för arbetssättet Säkerhetsprojektering K1

Utveckla befintliga hjälpmedel så att dessa kan tillämpas även för installationsentreprenader

Projektperiod: Juli 2016 - april 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Linn Sundberg
E-post: linn.sundberg(at)skanska.se

skriv ut
ima