AB-U 07/ABT-U 07

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med företrädare för ett antal underentreprenörsföreningar tagit fram allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader (AB-U 07) och totalunderentreprenader (ABT-U 07).

AB-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören och underentreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.


ABT-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören där ABT 06 används i avtal mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören

Kontraktsformulär för underentreprenader där AB-U 07 eller ABT-U 07 ska gälla

BI har tagit fram två kontraktsformulär för underentreprenader, ett kopplat till AB-U 07 och ett kopplat till ABT-U 07. Kontraktsformulären kan antingen fyllas i direkt i datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. Endast gråmarkerade rutor kan fyllas i. Övrig text är således låst. Varje grå ruta kan fyllas med hur mycket text som helst.


PLATT 17

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Plattsättnings Entreprenörers Riksförening PER reviderat det branschspecifika tillägget PLATT 07. Förändringarna i PLATT 17 innebär att en entreprenör innan arbetet påbörjas ska kontrollera att inga synliga brister i underlaget finns för att plattsättningen ska kunna utföras fackmässigt. I våtrum ska parterna därutöver göra en gemensam avstämning utifrån för entreprenaden gällande kvalitetsdokument i syfte att kontrollera att en fackmässig plattsättning kan utföras. Tillägget har även anpassats så att det kan användas vid totalentreprenader.

Tillägget till AB-U 07/ABT-U 07 är avsett att användas vid plattsättningsentreprenader där AB-U 07 eller ABT-U 07 ska gälla i övrigt. Det branschspecifika tillägget ansluter till AB-U 07/ABT-U 07 ungefär på samma sätt som AB-U 07/ABT-U 07 ansluter till AB 04/ABT 06. Eftersom PLATT 17 är framtaget för att användas till både utförandeentreprenader och totalentreprenader bör en hänvisning ske till tillämpligt bakomliggande standardavtal. BI rekommenderar följande skrivning vid utförandeentreprenader: ” I övrigt gäller PLATT 17 och till följd därav AB-U 07 och AB 04 i tillämpliga delar” och följande skrivning vid totalentreprenader:  ”I övrigt gäller PLATT 17 och till följd därav ABT-U 07 och ABT 06 i tillämpliga delar”.

Till PLATT 17 har parterna även tagit fram en bilaga med AMA-koder över vanligt förekommande allmänna arbeten och hjälpmedel. Bilagan kan användas som bilaga till förfrågan, anbud eller avtal. Bilagans utformning bygger på att den anpassas till det enskilda projektet och endast de AMA-koder med texter som ska gälla för anbudet/avtalet ska lämnas kvar. 


PEFLEV 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07

PEFLEV 06 med tillhörande bilaga har utkommit i en ny upplaga ”PEFLEV 07” (Tryckår 2007/10). Förändringarna har i första hand föranletts av att BI tillsammans med företrädare för ett antal underentreprenörsföreningar anpassat allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader (AB-U 07) och totalunderentreprenader (ABT-U 07) till reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt, som trädde i kraft den 1 juli 2007. 

BI har tillsammans med Pålentreprenörföreningen, PEF, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”PEFLEV 07”. Tillägget är avsett att användas vid pålnings och stålspontentreprenader där AB-U 07 ska gälla i övrigt. Det branschspecifika tillägget ansluter till AB-U 07 ungefär på samma sätt som AB-U 07 ansluter till AB 04. På grund av detta räcker det med att åberopa PEFLEV 07, för att AB-U 07 och AB 04 skall gälla i tillämpliga delar. BI rekommenderar dock att man upplysningsvis anger exempelvis följande: ” I övrigt gäller PEFLEV 07 och till följd därav AB-U 07 och AB 04 i tillämpliga delar.

Enligt PEFLEV 07 har anbudsgivare bl.a., om det vid tidpunkten för anbudets avgivande saknas uppgift om förekomst av hindrande grundrester, ledningar sten, block, och tjäle, normalt rätt att förutsätta att marken är fri från sådant, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat.

Till PEFLEV 07 har parterna även tagit fram en blankett med en ”krysslista” över vanligt förekommande allmänna arbeten och hjälpmedel. Listan kan användas som en bilaga till förfrågan, anbud eller avtal.


RÄCKE 18 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, reviderat det branschspecifika tillägget RÄCKE 07.

Förändringarna i RÄCKE 18 innebär att en entreprenör, innan arbete påbörjas, i skälig omfattning ska kontrollera att förutsättningar finns för att räckesarbetet ska kunna utföras fackmässigt. Tillägget har anpassats så att det även kan användas vid totalentreprenader och det har renodlats på så sätt att det enbart innehåller bestämmelser som är relevanta för samtliga räckesentreprenader.
Tillägget är avsett att användas vid räckesentreprenader där AB-U 07 eller ABT-U 07 ska gälla i övrigt.

Det branschspecifika tillägget ansluter till AB-U 07/ABT-U 07 ungefär på samma sätt som AB-U 07/ABT-U 07 ansluter till AB 04/ABT 06. Eftersom RÄCKE 18 är framtaget för att användas till både utförandeentreprenader och totalentreprenader bör en hänvisning ske till tillämpligt bakomliggande standardavtal. Sveriges Byggindustrier rekommenderar följande skrivning vid utförandeentreprenader: ”I övrigt gäller RÄCKE 18 och till följd därav AB-U 07 och AB 04 i tillämpliga delar” och följande skrivning vid totalentreprenader: ”I övrigt gäller RÄCKE 18 och till följd därav ABT-U 07 och ABT 06 i tillämpliga delar”.

Till RÄCKE 18 har parterna även tagit fram en blankett som kan användas som bilaga till anbud. Av blanketten framgår såväl förutsättningar för entreprenadens utförande som fördelning av arbete mellan entreprenören och beställaren. Därutöver framgår av blanketten särskilda åtaganden för utförandet av entreprenaden. Om det i blanketten anges att beställaren ska tillhandahålla eller utföra arbete, ska entreprenören specificera omfattningen av det aktuella arbetet i en särskild kolumn. 

skriv ut