remisser.PNG

Remisser 2018

Här finner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till Sveriges Byggindustrier under 2018. För kompletterande information, kontakta respektive handläggare.

Inkomna remisser

Besvarade remisser

Från: SIS, Swedish Standards Institute
Ärende:  SIS-remiss 18245 avseende ftSS 914221
Besvarad: 2019-05-28
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)
Besvarad: 2019-04-03
Handläggare:  Sofia Gunnarsson

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Meddelande från kommissionen; En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig version för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Besvarad: 2019-02-21
Handläggare: Marianne HedbergBirgitta Govén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44)
Besvarad: 2019-01-31
Handläggare: Rakel Frölich

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Besvarad: 2019-01-11
Handläggare:  Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
Besvaras: 2018-12-15
Handläggare: Marianne HedbergBirgitta Govén

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Remiss av betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster”
Besvarad: 2018-10-31
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses, SOU 2017:34, dnr M2017/01115/Nm.
Besvaras: 2018-10-03
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Besvarad: 2018-09-28
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: 
Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)
Besvarad: 
2018-06-21
Handläggare:
 Birgitta Govén

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Besvarad: 2018-06-13
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)
Besvarad: 2018-06-25
Handläggare: Fredrik Isaksson

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Krav på rapportering av betalningstider (Promemoria N2017/07725/KSR)
Besvarad: 2018-05-23
Handläggare:  Rakel Frölich

Från: Boverket
Ärende: 
Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 20074 om energideklaration för byggnader
Besvarad: 2018-05-11
Handläggare: Birgitta Govén

Från: Boverket
Ärende: Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder 
Besvarad: 2018-04-30
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU2017:106)
Besvarad: 2018-04-30
Handläggare: Fredrik Isaksson

Från: Finansdepartementet
Ärende:  SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg
Besvarad: 2018-03-09
Handläggare:  Sofie Wilhelmsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer”
Besvarad: 2018-03-02
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  En gemensam bild av bostadsbyggandet
Besvarad: 2018-02-16
Handläggare:  Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  En mer förutsägbar byggprocess – Förenklad kontroll av serietillverkade hus
Besvarad: 2018-02-15
Handläggare:  Björn Wellhagen

Från: Boverket
Ärende: Remiss gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till grönare städer.  
Besvarad: Sveriges Byggindustrier avstod från att lämna synpunkter då förslaget var riktat till kommunerna. 
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet 
Besvarad: 2018-01-08
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsregistret
Besvarad: 2018-01-22
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Promemoria om verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Besvarad: 2018-01-22
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan och byggförordningen (2011.338)
Besvarad: 2018-01-15
Handläggare:  Birgitta Govén

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende:  Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)
Besvarad: 2018-01-08
Handläggare: Marianne Hedberg

Från Näringsdepartementet

Ärende Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Besvaras 2018-12-15

Handläggare Marianne Hedberg, Birgitta Govén


skriv ut