ROT-klausul vid skattereduktion för ROT-arbeten

För ROT-arbeten som utförs från och med den 8 december 2008 kan fysisk person erhålla skattereduktion. Från och med den 1 januari 2016 erhålls skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50.000 kr per beställare. Beslut om skattereduktion fattas i anslutning till inkomsttaxeringen.

Från och med den 1 juli 2009 får kunden preliminär skattereduktion med tillämpning av den s.k. fakturametoden. Den innebär att den som utfört arbetet fakturerar kunden material etc. samt två tredjedelar av arbetskostnaden inklusive moms (upp till 100.000 kr) och begär utbetalning från Skatteverket för resterande del. Skattereduktionen kommer kunden till del redan vid betalning för arbetet.

I det fall beställaren av ROT-arbetet redan utnyttjat del av eller hela den skattereduktion som tillkommer beställaren, kan utföraren råka ut för att Skatteverket inte gör någon utbetalning alls eller betalar ut endast del av begärt belopp. I den situationen har utföraren rätt att vända sig till köparen och begära resterande belopp.

För att tydliggöra att det är fråga om ROT-arbeten i ett uppdrag har Sveriges Byggindustrier tagit fram ROT-klausulen som bör undertecknas av parterna för att ingå som en del av avtalet. Normalt är det Hantverkarformuläret 17 som används för uppdraget. Hantverkarformuläret innehåller bestämmelser om ROT-avdrag. I de fallen Hantverkarformuläret inte tillämpas kan ROT-klausulen användas som en bilaga till det egna avtalet. De uppgifter som ska noteras i ROT-klausulen är sådana som entreprenören behöver när vid begäran om utbetalning från Skatteverket. ROT-klausulen innehåller även en reglering om kundens skyldighet att i vissa fall betala ersättning för arbete om ROT-avdrag helt eller delvis inte beviljats eller återkrävs från Skatteverket.

För ytterligare information om reglerna angående skattereduktion för hushållsarbeten hänvisas till Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

skriv ut